De komst van stichting mentorschap in Amsterdam

In het begin van deze eeuw waren er signalen dat ondersteuning ontbrak voor mensen die onvoldoende in staat zijn voor zichzelf belangrijke beslissingen te nemen en die daarvoor niet kunnen terugvallen op familieleden of kennissen. Daaruit ontstonden verschillende mentorschapsinitiatieven, ook in Amsterdam.

Oprichting 

De Stichting Mentorschap Amsterdam (SMA) is eind 2009 opgericht op initiatief van het ministerie VWS, de Amsterdamse koepel voor zorg- en welzijnsaanbieders SIGRA , de Landelijke Organisatie Cliëntenraden LOC, en de Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam VCA. De SIGRA leverde de eerste voorzitter: Wybren Bakker, directeur van Puur Zuid. VCA leverde in 2011 de tweede voorzitter: Gerda Peppenster.

Helaas verliep het begin van ons werk moeizaam. SMA liep “na een landelijke heroverweging” de startsubsidie van VWS mis. Anderhalf jaar na de oprichting waren er nog maar twee bestuursleden over. Zij kozen na rijp beraad voor een doorstart. Het lukte om nieuwe bestuursleden aan te trekken en subsidies te krijgen van de gemeente en particuliere fondsen. Eind 2011 was het bestuur weer op sterkte.

Ontwikkeling van de organisatie

Bij het toewerken naar verzelfstandiging van SMA is de wettelijk vastgestelde bijdrage van de cliënt cruciaal. Om de continuïteit van SMA te waarborgen zijn minimaal 170 betalende en geaccrediteerde mentor/cliënt koppelingen nodig.

Medio 2012 werd Jeannette Krijnen betaald coördinator bij SMA; op termijn kon haar functie omgezet worden in een directeurschap.

Medio 2013 moest voorzitter Gerda Peppenster stoppen om gezondheidsredenen. Willem de Wijs volgde haar op.

Eind 2015 kon de 100ste gerealiseerde koppeling met een klein feestje gevierd worden.

Nieuwe fase

SMA heeft dit resultaat gecontinueerd en verder uittebouwd. Want zoals ooit de rechter die de eerste koppelingen accrediteerde zei: “er is in Amsterdam plaats voor wel 500 – 750 mentor/cliëntkoppelingen”.

Dat aantal hebben we helaas nog lang niet gehaald. Het blijkt niet eenvoudig om mentoren te werven. Eind 2019 is het bestuur vernieuwd en wordt onder een nieuwe voorzitter, Nico Heinsbroek, hard gewerkt aan verdere versterking en uitbouw van Mentorschap Amsterdam.